La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Informació lliurada al Tribunal de Comptes

L'auditoria d'INNOVA revela que entre els anys 2009 i 2011 es van gestionar més de nou milions d'euros de manera irregular

01/08/2012 | Per NW Revista de Reus

Segons l'informe de l'interventor, Reus Transport va adquirir tres autobusos sense concurs per un import de 870 mil euros.

Segons l'informe de l'interventor, Reus Transport va adquirir tres autobusos sense concurs per un import de 870 mil euros.

A les ja conegudes factures pagades per INNOVA -i qüestionades per la intervenció municipal- a Carles Manté (720.000 euros) per encàrrecs d'assessorament en matèria sanitària i a l'arquitecte Jorge Batesteza (387.000 més 7.455 en concepte de despeses), l'auditoria de gestió presentada ahir als diferents portaveus municipals recull tot un seguit de gestions realitzades en el si de les empreses anònimes municipals que superarien els nous milions d'euros.

Un altres de les operacions que crida l'atenció, segons diu l'informe, afecta a l'empresa pública Reus Transport. En concret s'especifica que "s'ha detectat que s'ha adjudicat directament el Contracte per al subministrament de tres autobusos urbans en rènting adjudicat a Evobus Iberica SA. El volum de transaccions amb aquesta sicietat ha estat de 250.096 euros el 2009, 542.587 euros el 2010 i 75.013 euros el 2011". També en aquesta societat es consideren com a mal tramitat "el contracte adjudicat a Cepsa CIA Española de Petróleo per un import de 148.754 euros l'any 2010 ja que no s'ha complert amb els criteris de publicitat ni s'han elaborat els ples de clàusules administratives particulars necessàris i el procediment ha constituït únicament en demanar un pressupost a 3 proveïdors.

En la societat Gestió Comarcal Hospitalària es fa constar que hi ha diferents proveïdors "amb els quals consta l'existència de diferents prestacions que superen anualment els límits de la contractació directe i no consta els processos concurrents". Es cita per exemple l'empresa Izasa, a qui l'exercici 2010 es va pagar 289.392 euros, Wyeth Farma, a qui el 2009 se li ha facturat 221.142 euros, entre altres.

Pel que fa al Centre Mèdic Quirúrgic Reus, sota les directius també dej grup sanitari d'INNOVA, l'informe considera com a irregular l'existència de contractes amb pròrrogues tàcites com ara a Físic Centre de Rehabilitació Funcional, per un import de 252.588 euros, amb un contracte prorrogat tàcitament des de l'any 2002. També es fa constar una situació similar a l'empresa IG Grup Sanitari, per import de 268.430 euros amb un contracte prorrogat de manera tàcita des de l'any 2007.

En el cas de Sagessa Assistència Sanitària i Social, es recull que s'han adjudicat directament diversos contractes com ara la Redacció del Projecte d'un edifici per Centre d'Assistència Primària i Residència per a Gent Gran a Oliveras Boix Arquitectes, per un import de 102.087 euros

En el capítol d'Aparcaments i Mercats (Amersam) se cita els contracte de seguretat adjudicat a SANSA per diversos imports: 135.915 euros l'any 2009, 149.194 el 2010 i 137.540, el 2011 en una gestió que es considera no ajustada a dret ja que el contracte inicial és de 19 e setembre de 2009 i tenia una durada prevista d'un any.

Pel que fa a Aigües de Reus, es considera que l'adjudicació que es va fer a l'empresa Cobra per un import de 507.152 euros per tal d'executar una estació de bombament d'aigües residuals a la zona del Tecnoparc no es va fer de manera correcta en el moment de concedir una pròrroga ja que aquesta no va ser aprovada per l'òrgan de contractació. "figurant ´nicament un informe del Director Tècnic de les obres".

La societat anònima Redessa també va adjudicat serveis de seguretat a l'empresa SANSA per un import de 96.347 euros "sense que es conegui cap procés de licitació", du l'informe. En aquesta empresa, també es considera no adequada la realització d'un contracte complementari de diferents obres que s'haurien incorporat a la construcció de l'edifici del Tecnoparc (Fira de Reus) per un import de 791.866 euros adjudicat a Ute Dragados, Tau Ingeniería i Construcciones Especiales i Suris SL, Unión Temporal de empresas. Un afegit en el que "no s'hauria respectat el que disposa la llei ja que "no hauria tramitat un expedient dirigit a justificar les exigències tècniques i funcionals del citat contracte complementari".

En el cas de l'empresa pública Gestió urbanística (Gupsa) es considera mal executada l'adjudicació de dos contractes: un a la Ute Jordi Bellmunt Arquitectes i Scob Arquitectes per a la redacció de l'avantprojecte de les obres d'adjudicació de la zona universitària Mas Vila de Barberà i un altre a Aldesa Construcciones per la construcció del complex La Patacada que consta d'un edifci de 46 habitatges.

A la societat anònima Gesfursa (Gestió de Serveis Funeraris) es manifesta que hi ha contractes sense concurs públic i fraccionaments de pagaments "amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació corresponents. En aquest capítol se cita l'empresa Divina Aurora que hauria ingressat 268.613 euros l'any 2009, 233.579, l'any 2010 i 22.891 euros el 2011.

L'informe redactat per l'interventor municipal a partir de l'auditoria de Faura i Casas recull també altres actuacions que no s'haurien realitzat de manera correcta en el cas de finançament de les diverses empreses municipals com ara diverses bestretes realitzades per l'Ajuntament de Reus -a través de l'empresa Reus Esport i Lleure- a la societat anònima esportiva Club de Futbol Reus Deportiu SAD. L'informe diu que "no consta que s'hagi formulat el conveni pel qual es varen percebre les bestretes. Així doncs, no es pot conéixer l'objecte de la transferència i la seva raonalibitat". La xifra qüestionada fóra de 810.000 euros.

Un cas similar -tal com ja va informar aquesta revista digital- ha succeït amb l'aportació del Ministerio de Ciencia e Innovación per poder sufragar la construcció del Centre de Bioempreses a la zona universitària de Bellisens. Una col.laboració econòmica en forma de préstec que va suposar un ingrés de 1.145.000 euros que, com a conseqüència de la modificació del projecte inicial, aquest finançament s'haurà de retornar, en aquest cas amb interessos per un import de 1.333.000 euros.

En deifinitiva, es tracta d'una llarga llista d'actuacions que l'informe considera com a irregulars i que el consistori traslladarà al TRibunal de Comptes amb l'objectiu que aquest en faci un dictamen sobre la legalitat d'aquestes operacions.