La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Nou servei municipal

Aigües de Reus crea un nou servei per poder analitzar l'aigua que arriba als domicilis dels seus clients

La sol·licitud es podrà realitzar a les oficines d'Aigües de Reus al carrer Doctor Robert, 44

09/07/2013 | Per NW Revista de Reus

Una imatge d'un dels laboratoris en els que es poden realitzar aquestes anàlisis d'aigua.

Una imatge d'un dels laboratoris en els que es poden realitzar aquestes anàlisis d'aigua.

L'empresa municipal Aigües de Reus, amb la finalitat de garantir la qualitat màxima de l’aigua subministrada a través de la xarxa de distribució que arriba consumidor final, ha decidit ampliar el servei d’anàlisi que du a terme periòdicament i, a partir d’ara, introdueix la possibilitat que els ciutadans puguin fer sol·licituds d’analítiques, fins i tot de casa seva. Aquestes analítiques a demanda se sumaran a la programació anual de control de qualitat de l’aigua d’instal·lacions i xarxa d’abastament, en la qual es realitzen, cada any, 1.322 mostres i 11.988 determinacions analítiques.

Segons la legislació vigent, l'aigua que es posa a disposició dels consumidors ha d'acomplir els requisits de qualitat que assenyala el Reial Decret 140/2003. Així doncs, l'aigua arriba al consumidor a través de la xarxa pública i la seva qualitat està garantida fins a la vàlvula de registre que hi ha a la vorera d’entrada dels edificis. A partir d'aquí, però, i un cop dins de cada edifici, domicili o establiment, l'aigua pot veure alterada la seva qualitat si el propietari de la instal·lació no en té cura. La presència de dipòsits en els edificis, associada a una manca de neteja i de manteniment adequat, pot provocar una alteració de la qualitat sanitària de l'aigua.

En paral·lel i des de l’any 2003, Aigües de Reus té en marxa un altre programa de presa de mostres d’aigua a establiments públics i privats així com a domicilis particulars, seleccionats segons criteris del departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Reus.

Laboratori acreditat

La idea, a partir d’ara, és anar un pas més enllà de cara a millorar l’oferta de serveis en pro de la màxima qualitat i la plena confiança ciutadana. És per això que Aigües de Reus ofereix a les comunitats, fins i tot a particulars, la possibilitat de sol·licitar que aquest tipus de mostres es realitzin dins de les seves pròpies instal·lacions, amb l’objectiu que l’usuari conegui millor la qualitat de l’aigua que consumeix. La sol·licitud es podrà realitzar a les oficines d’Aigües de Reus al carrer Doctor Robert núm. 44 de Reus i en horari d'atenció al públic.

De les sol·licituds rebudes, es seleccionaran les que s'inclouran a la programació de mostreig atenent fonamentalment a dos criteris de priorització: la distribució homogènia per tota la ciutat i les comunitats amb major nombre d’abonats. Aquestes analítiques incloses a la programació seran realitzades sense cap cost addicional pels abonats i els resultats obtinguts es posaran a disposició de les comunitats.

Tradicionalment, els dipòsits dels edificis s'han fet servir per garantir la disponibilitat d'aigua a les llars, però també poden esdevenir un focus de problemes, fonamentalment per l’esgotament del clor de l'aigua distribuïda i, en ocasions, poden arribar a proliferar alguns organismes. És per aquesta raó que és molt recomanable substituir els dipòsits interns per una connexió directa si la pressió de la xarxa ho permet. Una altra de les incidències que es poden produir té el seu origen en les canonades de plom, principalment en edificis antics construïts abans de 1980, ja que és un material que pot alliberar-se a l'aigua i acabar provocant que se superin els nivells establerts a la normativa sanitària.

D’aquestes analítiques a demanda (de la mateixa manera que amb els mostrejos que se seguiran duent a terme periòdicament) se n’encarregarà el Laboratori d'Aigües de Reus, que és un laboratori acreditat per la ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ENAC) conforme als criteris que es recullen en la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 per la a realització d'assajos físico-químics en aigües i està inscrit al registre de laboratoris de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

Si en els diversos paràmetres regulats es detecta algun incompliment, s'informarà seguidament el departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Reus a fi i efecte que es puguin prendre les mesures adients.