La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | Metrovacesa

L'Ajuntament dóna un 'ultimàtum' a Metrovacesa perquè digui què vol fer amb el centre comercial

Dóna una setmana per obtenir resposta i un mes per al primer pagament de la constructora.

31/05/2012 | Per NW Revista de Reus

Les obres del centre comercial de l'avinguda de Sant Jordi es van aturar el mes de maig de l'any passat.

Les obres del centre comercial de l'avinguda de Sant Jordi es van aturar el mes de maig de l'any passat.

L'Ajuntament de Reus vol que aquesta setmana l'empresa es manifesti sobre la viabilitat del projecte i dóna un mes perquè faci efectiu el primer pagament del cànon que marca el contracte signat entre l'anterior equip de govern i el director de centres comercials de Metrovacesa, Jorge-Juan Boza. Aquestes dues premisses s'han reclamat per carta a la citada companyia i s'està a l'espera de rebre una resposta oficial des de Madrid. Fonts de Metrovacesa han explicat avui "que les negociacions encara estan obertes a l'espera que s'apropin les posicions". Metrovacesa celebrarà la seva junta d'acionistes els dies 27 i 28 d'aquest mes de juny.

La quota que reclama l'Ajuntament en aquest requeriment és de cinc milions d'euros tal com estableix el punt vuitè del contracte citat, una quantitat que es distribuiria en una cànon periòdic anual de 2,2 milions d'euros durant els anys de durada de la concessió, més una quantitat adicional fins a sumar aquests cinc milions que es cobraria al llarg dels primers cinc anys d'explotació del complexe comercial.

L'empresa però va presentar mesos enrere una petició de rebaixa d'aquests 5 milions fins a 1,6 tot argumentat "la complexa situació econòmica actual que ha provocat una forta crisi dins el sector immobiliari''. Metrovacesa, a més, va expressar en la darrera reunió celebrada a la ciutat de Reus que, aquesta rebaixa ja s'havia vist "amb bons ulls" a les acaballes de l'anterior mandat i en algun primer contacte mantingut entre l'empresa i el nou govern sorgit de les passades eleccions municipals. 

Fa setmanes, davant el que el govern municipal ha considerat com a "passivitat" de l'empresa, va redactar i enviar una carta a les oficines centrals de Metrovacesa a Madrid. En ella, s'hi han establert dos tipus de terminis concrets: un primer que finalitza aquesta setmana en el que l'Ajuntament de Reus reclama que hi hagi un posicionament clar sobre el que l'empresa vol fer amb el centre comercial i si vol continuar amb el projecte, i un segon requeriment en el que s'adverteix l'empresa de la seva obligació de fer efectiu el primer pagament. 

Fonts municipals han expressat el seu escepticisme sobre el resultat de la citada carta i han lamentat novament "les poques o nul·les eines que tenim a la mà per fer força davant l'empresa perquè el contracte té una sèrie de mancances greus en aquest sentit". Pel que fa al contracte signat l'any 2008 estableix diversos motius que podrien comportar l'extinció de la concessió com per exemple el mutu acord entre administració local i el concessionari, la renúncia de l'empresa, la resolució de la concessió per l'Ajuntament per circumstàncies sobrevingudes d'interès públic o per una resolució judicial. La revocació de la concessió també es podria fer efectiva, segons diu el contracte, per "l'incompliment, en quant al temps, en el termini d'inici i de finalització de l'obra o en l'incompliment del termini de posada en marxa en l'explotació del centre". 

Pel que fa referència a les accions legals que el consistori podria exercir en cas d'incompliment de contracte, el govern actual sempre ha manifestat que en la seva redacció hi ha eines limitades per poder pressionar l'empresa. En el capítol desè del document, s'especifica que "el present contracte de concessió d'un bé de domini públic, té naturalesa adminisrativa especial i es declara la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, en cas de litigi entre les parts contractants" i tot allò que no estés contemplat en el citat plec de condicions es regiria per altres disposicions legals d'administracions locals i supramunicipals. Aquest certa "indefensió legal" argumentava pel govern municipal actaul va fer que mesos enrere en realitzés una consulta a despatxos d'advocats especialitzats, en concret a Garrigues i a Fornesa Prada Fernández. La seva resposta -segons el govern´va servir per confirmar aquesta manca de disposicions en el contracte per tenir més força davant Metrovacesa".

A partir de les consultes realitzades al bufet Garrigues, els seus advocats i assessors van recomanar a l'Ajuntament de Reus que 'es blindin o es fixin bé les garanties aportades per Metrovacesa, sobretot les que fan referència a les citades retribucions variables'. Els experts d'aquest despatx d'advocats amb la seu principal a Madrid, aconsellen al govern reusenc que s'intenti posar en evidència els incompliments de Metrovacesa i que es continuï renegociant amb les entitats bancàries el préstec que l'empresa municipal Redessa va sol.licitar per afrontar aquesta operació que va suposar construir un nou espai firal a la zona del Tecnoparc.

Per la seva part, el bufet Fornesa Prada Fernández recomana que 'no s'executi la denúncia del contracte i que s'intenti parlar amb l'empresa constructora per tal que se li pugui posar damunt la taula una oferta a partir de la qual, durant els dos o primers tres anys, faci una aportació econòmica més elevada, a compte del que hauria de pagar més endavant'.