La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Desconcert entre directius de les societats anònimes municipals

L'informe de l'interventor sobre l'auditoria d'INNOVA no recull les al.legacions dels gerents de les diverses empreses municipals

02/08/2012 | Per Joan Carrion

Imatge d'arxiu de la reunió del Consell d'Administració d'INNOVA.

Imatge d'arxiu de la reunió del Consell d'Administració d'INNOVA.

L'Ajuntament de Reus presentava ahir a portaveus municipals i als mitjans de comunicació les conclusions finals de l'auditoria de gestió que l'empresa Faura i Casas ha realitzat durant els darrers tres mesos. Un document que va ser lliurat a la intervenció municipal, departament que el 17 de juliol va demanar a les diverses societats anònimes municipals involucrades en les presumptes deficiències de gestió que presentessin al.legacions a cada capítol que els pogués afectar. Uns dies després -en concret el dia 27- cadascuna de les societats va lliurar les seves al.legacions a l'interventor per tal que amb aquesta informació elaborés el document final que va veure ahir la llum pública.

A partir d'aquell moment l'interventor les va començar a analitzar una per una, però va optar per deixar-les pràcticament de banda argumentant que "no s'han tingut en compte aquelles que es troben referides a observacions o conclusions que no es troben a l'informe provisional de data 16 de juliol de 2012". Un altre motiu per no incorporar-les es fonamenta en el fet que "en determinades al.legacions, l'observació dels treballs de control financer sobre la manca d'alguna documentació o tràmit es rebat amb una simple manifestació sobre l'existència de la mateixa, sebse aportar cap document que ho evidenciï. En aquest sentit, cal indicar que els possibles documents que s'esmenten en les al.legacions no figuraven en els expedients revisats ni van ser aportats en el transcurs de la revisió", escriu l'interventor municipal en l'informe lliurat dimarts al matí.

Seguint aquesta directiu, l'interventor va optar per obviar la majoria d'explicacions redactades pels diferents gerents, una decisió que ha provocat desconcert i una gran contrarietat entre el personal directiu de les diverses empreses municipals agrupades sota el h¡olding d'iNNOVA. De fet, alguna de les situacions presumptament irregulars recollides abastament en l'informe i utilitzades ahir pel govern municipal estan explicades en els escrits d'al.legacions lliurats pels gerents de les respectives societats. Com a exemple podem servir dos dels temes explicitats ahir:

- En la gestió de les empreses municipals reunides sota el segell del Grup Salut es va comentar que l'infrme havia detectat fortes diferències entre la facturació a mútues i els cobraments rebuts per aquests serveis. En la corresponent al.legació -no recollida en l'informe lliurat- es diu que "aquesta situació és el resultat final de que es facturen diferents serveis en la mateixa factura i després la pròpia companyia asseguradora revisa i després paga el que considera correcte. A continuació s'obre un nou període de negociació entre les dues parts i es fa una mena de conciliació manual dels serveis pagats i una gestió dels impagats i si s'escau es torne a refacturar amb posterioritat". Per tant aquestes dierències tindrien la seva lògica explicació.

- En el cas dels tres autobusos adquirits per Reus Transport, les al.legacions presentades per aquesta societat expliquen que "les adjudicacions a Evobús Ibérica es poden considerar una ampliació del cntracte de subministrament de set vehicles formalitzat l'any 2008, donat que el preu dels vehicles va ser el mateix que el d'aquell citat any. La resposta diu també que en el consells d'administració de la citada societat del 21 d'octubre de 2008 i 29 d'octubre de 2009 es van acordar les inversions corresponents a l'adquisició de 2 vehicles, però per diverses causes aquell any només e'n va comprar un per problemes pressupostaris i els altres dos no es van comprar fins el 2010.

- Pel que fa referència a la manca de justificació o informació sobre un contracte complementari que es va adjudicar a la unió d'empreses que van construir l'Hospital de Sant Joan (contracte afegit que va suposar un import adicional de 791.000 euros), en l¡escrit d'al.legacions es diu que "tota aquesta operació va ser auditada pel despatx del cetedràtic de dret administratiu Joaquim Tornos, per encàrrec del Servei Català de la Salut. Organisme que va reconéixer l'import d'inversió adicional i que figura en el conveni signat amb l'Ajuntament de Reus, en el que aquest òrgan sanitari català es compromet a subvencinar el 56,65 per cent del cost de les obres. Posar en dubte la correcció del citat expedient ja revisat i auditat pel Servei Català de la Salut podria motivar que es qüestionés el conveni signat i que es posés en risc la subvenció atorgada".

En les diferents al.legacions presentades per les societats anònimes municipals es posa en qüestió molts dels arguments jurídics i de legalitat administrativa argumentada per l'informe que resum l'auditoria d'INNOVA i contradiu una bona part de les interpretacions fetes per l'interventor. En molts casos, les al.legacions fan referència a la manca d'instruccions clares per part del consistori a l'hora de procedir en temes de personal o de contractacions de serveis.

En definitiva cal dir que la manera de com s'ha redactat l'informe final que avui serà protagonista en el Ple Extraordinari que se celebrarà a partir de les deu del matí, ha originat un important malestar en les respectives gerències de les societats anònimes municipals: Descontentament que haurà de conviure amb les mesures que el govern municipal anunciarà avui "de cara a evitar que aquesta manca de control i de presumptes irregularitats detectades no es torni a repetir mai més", tal com explicava aquest dimarts l'Alcalde de Reus, Carles Pellicer.

 

Notícies relacionades
VIDA MUNICIPAL | Empreses Municipals
L'auditoria d'INNOVA desvetlla una gran quantitat de procediments irregulars en totes les empreses municipals

31/07/2012 | Per Joan Carrion | comentaris comenta

Un informe redactat per l'interventor municipal sobre l'auditoria feta per l'empresa Faura i Casas ha destapat una gran quantitat d'irregularitats produïdes entre els anys 2009 i 2011 en el hòlding d'empreses municipals, INNOVA, i en les diverses societats anònimes. La contractació d'empreses de manera irregular, la contractació de treballadors sense les garanties necessàries en la seva publicitat o el pagament de sous i incentius no justificats, són algunes de les qüestions que s'han desvetllat en aquest document. La manca de concurs públic en moltes situacions en una de les qüestions més repetides al citat informe.

VIDA MUNICIPAL | Informació lliurada al Tribunal de Comptes
L'auditoria d'INNOVA revela que entre els anys 2009 i 2011 es van gestionar més de nou milions d'euros de manera irregular

01/08/2012 | Per NW Revista de Reus | comentaris comenta

L'informe de control financer redactat per l'interventor municipal apunta una sèrie d'operacions portades a terme de manera presumptament irregular o no ajustades a llei en la majoria de societats anònimes municipals del hòlding INNOVA. Unes actuacions que a partir del document presentat ahir, posen en qüestió tota una serie d'acords, adjudicacions i pagaments diversos que superarien els nou milions d'euros en tres anys.